Čo je potrebné urobiť pre účasť v súťaži STOPKA DESIGN CUBE:

• Zaregistrovať sa na stránkach https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/.

• Sledovať sociálne siete spoločnosti Miele Center STOPKA – Facebooková stránka STOPKA https://www.facebook.com/MieleCenterStopka/, Instagramová stránka STOPKA Instagram.com/Stopka_SK

• Správne tipnúť odpoveď na súťažnú otázku

• Prvých 50 sa so správnym tipom dostane do zlosovania o tovar a služby Miele Center STOPKA v hodnote 20.000 €

• Súťaž prebieha aj na Slovensku

• Podrobné podmienky súťaže sú dostupné tu.

Podrobné pravidlá súťaže “STOPKA DESIGN CUBE”

Tento dokument záväzne upravuje pravidlá súťaže “Kocka STOPKA” (ďalej ako “Súťaž“) pre spotrebiteľov (ďalej ako “Pravidlá“).

1. USPORIADATEĽ

1. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť MIELE CENTER STOPKA s.r.o., IČO: 25074709, so sídlom Klimentská 1216/46, Praha 1 – Nové Mesto, PSČ: 110 00 a MIELE CENTER STOPKA BRATISLAVA, s.r.o., IČO: 43 814 387, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02.

2. Usporiadateľ je oprávnený pre technické a organizačné zabezpečenie Súťaže spolupracovať s tretími osobami, najmä so spoločnosťou Mediasharks s.r.o., IČO: 04884027, so sídlom U Nikolajky 1085/15, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00.

3. Sociálne siete Usporiadateľa, kde je možné vyhľadať informácie k Súťaži:

• Facebooková stránka STOPKA https://www.facebook.com/MieleCenterStopka/

• Instagramová stránka STOPKA Instagram.com/Stopka_SK (ďalej ako “Sociálne siete“).

1. TRVANIE SÚŤAŽE

1. Súťaž prebieha od jej verejného vyhlásenia dňa 18.10.2018 do vyhlásenia víťaza Súťaže, ktoré sa bude konať dňa 29.11.2018.

2. Súťažiaci má možnosť zapojiť sa do Súťaže, tj. registrovať sa ako súťažiaci a odpovedať na súťažnú otázku, v čase od jej verejného vyhlásenia dňa 18.10.2018 do 11.11.2018 23:59 hodiny.

1. OBMEDZENIE ÚČASTI V SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba – spotrebiteľ (nie podnikateľ) staršia ako 18 rokov s nasledujúcou výnimkou:

1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k spoločnosti Usporiadateľa, alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v rade priamej;

2. Súťaže sa ďalej nemôžu zúčastniť osoby, ktoré v súvislosti so svojou činnosťou poznajú správnu odpoveď na súťažnú otázku, najmä v súvislosti s technickou prípravou súťaže, manipuláciou s predmetmi, ktorých sa súťažná otázka týka a pod., alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v rade priamej

(Ďalej ako “Súťažiaci”)

1. Podmienkou účasti v súťaži je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára umiestneného na webových stránkach https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/ a udelenie súhlasu s nakladaním s osobnými údajmi podľa pokynov v registrácii.

2. Súťažiaci nespĺňajúci podmienky Súťaže budú zo súťaže vylúčení bez nároku na výhru, resp. bez nároku na zaradenie do žrebovania. Usporiadateľ súťaže má právo konečného posúdenia splnenia podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi.

3. Usporiadateľ je oprávnený vyradiť Súťažiaceho, ktorý bude konať v rozpore s platnými právnymi predpismi a / alebo s dobrými mravmi a / alebo sa dopustí podvodu v súvislosti s danou Súťažou.

1. PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Pri verejnom vyhlásení Súťaže dňa 18.10.2018 umiestni Usporiadateľ do nepriehľadnej kocky s rozmermi

2,5 x 2,5 x 2,5 m – “STOPKA DESIGN CUBE” jeden predmet, ktorý Usporiadateľ ponúka v rámci svojej podnikateľskej činnosti na predaj v Českej republike a na Slovensku. STOPKA DESIGN CUBE bude umiestnená v priebehu trvania Súťaže na niekoľkých miestach, kde budú realizované marketingové akcie spojené so Súťažou.

2. Pre účasť v Súťaži je Súťažiaci povinný v čase trvania Súťaže zodpovedať otázku:

Čo bolo pri vyhlásení Súťaže umiestnené a po dobu trvania Súťaže sa nachádza v zavesenej kocke STOPKA DESIGN CUBE?”

1. Odpoveď na otázku je zostavená z 2 (dvoch) druhov údajov: označenie veci a výrobca veci. Súťažiaci vykoná voľbu odpovede vypísaním svojho tipu do príslušného políčka v rámci registračného formulára. Označenie veci je vždy všeobecné pomenovanie veci, napr. stolička, kreslo a pod. Výrobca veci následne obchodná značka výrobcu veci, napr. Miele, pre správne označenie výrobcu veci stačí uviesť hlavnú časť názvu bez presného označenia spoločnosti. Súťažiaci je povinný uviesť označenie veci aj výrobcu veci správne bez preklepov, pričom nebude braný ohľad na veľké a malé písmená.

2. Odpoveď Súťažiaceho je zaznamenaná až keď úplne vyplní registračný súťažný formulár, odpovie na položenú otázku, udelí súhlas s nakladaním s osobnými údajmi a klikne na tlačidlo “Odoslať odpoveď”. K tomuto okamihu je zaznamenaný čas odpovede Súťažiaceho.

3. Súťažiaci má len jednu možnosť odpovedať na súťažnú otázku. Odpoveď je zadaná v rámci registrácie do Súťaže. Opakovaná registrácia s rovnakými údajmi Súťažiaceho nie je možná. Ak by bola zistená viacnásobná registrácia totožných osôb (a to aj pod iným menom, pseudonymom alebo inou e-mailovou adresou), je Usporiadateľ oprávnený vylúčiť všetky odpovede viacnásobne registrovaného Súťažiaceho.

4. Prvých 50 Súťažiacich (počítané časovo vždy podľa okamihu odpovede príslušného Súťažiaceho), ktorí odpovedia správne na otázku uvedenú v ods. 2 tohto článku a súčasne splní, resp. po celú dobu trvania Súťaže spĺňajú, všetky stanovené podmienky Súťaže, bude pozvaných k účasti zlosovania o výhru podľa článku VI. týchto Pravidiel.

5. Usporiadateľ môže v priebehu trvania Súťaže na svojich webových stránkach a na Sociálnych sieťach podľa svojho uváženia uverejňovať nápovedy, ktoré umožnia Súťažiacim lepšie odhadnúť odpoveď na súťažnú otázku. Usporiadateľ si vyhradzuje právo množstvo a rozsah nápoved určiť podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ má právo zvoliť si akýkoľvek z možných kanálov pre zverejnenie nápovedy, a v prípade zverejnenia nie je povinný zverejniť nápovedu na všetkých kanáloch zhodne.

1. LOSOVANIE

1. Losovanie výhry prebehne dňa 29.11.2018 od 19hodin v pražskom showroome Usporiadateľa na adrese Klimentská 46, Praha, PSČ: 110 02 za účasti notára (ďalej ako “Losovanie“).

2. Usporiadateľ pozve k Losovaniu Súťažiacich podľa čl. IV ods. 6 týchto Pravidiel a zašle im v primeranom predstihu v termíne dvoch týždňov pozvánku obsahujúcu podrobnosti ohľadne Losovania, a to formou e-mailovej správy na e-mail uvedený Súťažiacim pri registrácii pre účasť v súťaži.

3. Pre zaradenie do Losovania sa musí Súťažiaci dostaviť do pražského showroomu Usporiadateľa na adrese Klimentská 46, Praha, PSČ: 110 02 podľa inštrukcií uvedených v pozvánke a preukázať svoju totožnosť. Následne bude Súťažiaci zaradený do Losovania.

4. Zástupca Usporiadateľa vykoná výber víťaza Súťaže formou žrebovania (náhodného výberu) zo zhodných predmetov zastupujúcich Súťažiacich zaradených do Losovania (na každého Súťažiaceho zaradeného do Losovania pripadá 1 (jeden) losovatelný predmet) za prítomnosti notára výber víťazného Súťažiaceho a ďalej výber 1. a 2 . náhradníka pre prípad, že by víťazný Súťažiaci z akéhokoľvek dôvodu nemohol alebo nechcel Výhru prevziať, alebo by mu nárok na Výhru zanikol z dôvodov uvedených v týchto Pravidlách.

5. Prítomný notár osvedčí prípravu žrebovania, jeho priebeh a výber víťazného Súťažiaceho (ďalej ako “Výherca”) a ďalej výber 1. a 2. náhradníka Výhercu

1. VÝHRA

1. Výhrou v Súťaži je nábytok a bytové doplnky (nie spotrebiče) predávané Usporiadateľom v hodnote 20.000 € (slovami: dvadsať tisíc EURO) (ďalej ako “Výhra”). Hodnota výhry je určená vždy z bežnej ceny výrobku alebo služby vrátane DPH (tzv. Koncová maloobchodná cena) bez akýchkoľvek zliav, či zvýhodnení.

2. Výherca sa prijatím Výhry zaväzuje poskytnúť Usporiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť k prevzatiu Výhry. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za to, ak táto súčinnosť nebude Výhercom a nedôjde tak z tohto dôvodu k prevzatiu Výhry Výhercom.

3. Ak Výherca z akéhokoľvek dôvodu odmietne prevziať Výhru, alebo stratí nárok na Výhru podľa týchto Pravidiel, je Usporiadateľ oprávnený osloviť 1. náhradníka Výhercu (Súťažiaceho vylosovaného ako druhého v poradí v rámci Losovania). Obdobne je potom Usporiadateľ oprávnený postupovať v prípade oslovenia a výberu 2. náhradníka Výhercu.

1. PRÁVA A POVINNOSTI VÝHERCU

1. Výherca je povinný poskytnúť Usporiadateľovi všetkú mediálnu a marketingovú súčinnosť, podľa pokynov Usporiadateľa, najmä spolupracovať podľa pokynov Usporiadateľa pri nadobudnutí audiovizuálneho záznamu a fotodokumentácie z odovzdania Výhry, jej inštaláciu na mieste určenom Výhercom a jej užívania v bežnom živote Výhercau. Výherca je pre tento účel povinný umožniť Usporiadateľovi, alebo osobám Usporiadateľom povereným, vstup na miesto, kde bude Výhra umiestnená, a to bez zbytočného odkladu po výzve Usporiadateľa. Usporiadateľ je oprávnený umiestniť audiovizuálny záznam a fotodokumentáciu na svoje webové stránky a Sociálne siete.

2. Následkom porušenia povinnosti podľa ods. 1 tohto článku týchto Pravidiel je Usporiadateľ oprávnený žiadať od Víťaza vrátenie celej Výhry, prípadne úhradu hodnoty celej Výhry, ak nie je z objektívnych dôvodov možné Výhru vrátiť. Výhercovi tiež zaniká nárok na Výhru.

3. Pri voľbe Výhry sa do hodnoty Výhry započítavajú aj náklady na vykonanie montáže Výhry. Pokiaľ si Výherca zvolí taký tovar Usporiadateľa, ktorého cena bez montáže dosahuje maximálne hodnoty Výhry, je povinný cenu za montáž uhradiť Usporiadateľovi. Montáž svojpomocne, alebo prostredníctvom 3. osôb nie je možná. Ak by Výherca odmietol uhradiť náklady na montáž Výhry, zaniká Výhercovi nárok na Výhru.

4. Registráciou do Súťaže sa všetci Súťažiaci zaväzujú dodržiavať tieto Pravidlá a zároveň potvrdzujú, že tieto pravidlá spĺňajú a že sa s nimi zoznámili.

1. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA SÚŤAŽE

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť možnosť výberu Výhry, a to z prevádzkových dôvodov, a zmeniť podmienky pre odovzdanie Výhry.

2. Usporiadateľ Súťaže si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá Súťaže vr. doby jej trvania či Súťaž predčasne ukončiť, alebo bez akejkoľvek náhrady zrušiť, a to v priebehu trvania Súťaže. Pravidlá môžu byť pozmenené formou písomných dodatkov vydaných Usporiadateľom a zverejnených rovnakým spôsobom ako Pravidlá.

3. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre, resp. pozvánky k losovaniu podľa čl. V. ods. 2 týchto Pravidiel.

4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov ani za funkčnosť dátových sietí, či emailových schránok Súťažiacich a nezodpovedá za správnosť údajov uvádzaných Súťažiacimi v rámci registrácie.

5. Tieto Pravidlá, úplné a záväzné pravidlá sú uložené u Usporiadateľa a uverejnené na internetovej adrese https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/.

6. Do Súťaže nebudú zaradené registrácie Súťažiacich nespĺňajúce podmienky Súťaže.

7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia všetkých registrácií do Súťaže najmä z hľadiska splnenia všetkých podmienok pre účasť v Súťaži.

8. Súťažiaci berie na vedomie, že účasť v Súťaži nezakladá akékoľvek iné práva a povinnosti ako tie uvedené v týchto Pravidlách.

9. Súťažiaci berie na vedomie, že pre účasť v Súťaži ani pre Výhru nie je akýkoľvek právny nárok.

V Prahe dňa 18.10.2018

Čo vás zaujíma.

Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám radi ozveme.

Načítám... An error has occurred, please try again.