Podmienky účasti v súťaži STOPKA DESIGN CUBE:

 • Registrácia na stránkach https://stopka.cz/novinky/soutez-500000/ alebo https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/
 • Sledovanie sociálnych sietí spoločnosti Miele Center STOPKA – Facebooková stránka STOPKA (ČR) www.facebook.com/StopkaPraha, Instagramová stránka STOPKA (ČR) Instagram.com/Stopka_CZ, MIELE CENTER STOPKA BRATISLAVA – Facebooková stránka STOPKA (SK) https://www.facebook.com/MieleCenterStopka/, Instagramová stránka STOPKA (SK) Instagram.com/Stopka_SK
 • Správne odpovedať na súťažnú otázku
 • Prvých 50 správnych odpovedí je zaradených do žrebovania o produkty a služby Miele Center STOPKA v hodnote 500.000,- Kč, alebo MIELE CENTER STOPKA BRATISLAVA v hodnote 20.000,- €
 • Súťaž prebieha v Českej republike a na Slovensku
 • Podrobné podmienky súťaže sú dostupné tu:

Podrobné pravidlá súťaže „STOPKA DESIGN CUBE“

Tento dokument záväzne upravuje pravidlá súťaže „Kostka STOPKA“ (ďalej ako„Súťaž“) pre spotrebiteľov (ďalej ako „Pravidlá“).

 1. VYHLASOVATEĽ
 1. Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť MIELE CENTER STOPKA s.r.o., IČO: 25074709, so sídlom Klimentská 1216/46, Praha 1 – Nové Mesto, PSČ: 110 00 (ďalej ako „Vyhlasovateľ“).
 2. Partnerom Vyhlasovateľa na Slovensku je spoločnosť MIELE CENTER STOPKA BRATISLAVA, s. r. o., IČO: 43 814 387, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 (ďalej ako „Partner Vyhlasovateľa“).
 3. Vyhlasovateľ je oprávnený za účelom technického a organizačného zabezpečenia Súťaže spolupracovať s tretími osobami, najmä so spoločnosťou Mediasharks s.r.o., IČO: 04884027, so sídlom U Nikolajky 1085/15, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00 (ďalej ako „Organizátor“).
 4. Sociálne siete Vyhlasovateľa, kde je možné vyhľadať informácie k Súťaži:

(ďalej ako „Sociálne siete“).

 1. TRVANIE SÚŤAŽE
 1. Súťaž prebieha od jej verejného vyhlásenia dňa 18.10.2018 do momentu vyhlásenia víťaza Súťaže, ktoré sa bude konať dňa 29.11.2018.
 2. Súťažiaci má možnosť zapojiť sa do Súťaže, t. j. registrovať sa ako súťažiaci a odpovedať na súťažnú otázku, a to v čase od jej verejného vyhlásenia dňa 18.10.2018 až do 11.11.2018 23:59 hod.
 1. OBMEDZENIE ÚČASTI V SÚŤAŽI
 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba – spotrebiteľ (nie podnikateľ) staršia ako 18 rokov s nasledujúcou výnimkou:
  1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere (i) k spoločnosti Vyhlasovateľa, (ii) k spoločnosti Partnera Vyhlasovateľa a (iii) k spoločnosti Organizátora, alebo sú príbuznými v priamom rade týchto osôb;
  2. Súťaže sa ďalej nemôžu zúčastniť osoby, ktoré v súvislosti so svojou činnosťou poznajú správnu odpoveď na súťažnú otázku, najmä v súvislosti s technickou prípravou súťaže, manipuláciou s predmetmi, ktorých sa súťažná otázka týka a pod., alebo sú príbuznými v priamom rade týchto osôb.

(ďalej ako „Súťažiaci“)

 1. Podmienkou účasti v súťaži je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára zverejneného na webových stránkach https://stopka.cz/novinky/soutez-500000/ alebo https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/ a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa pokynov v registrácii. Súťažiaci je oprávnený zaregistrovať sa iba na jednej z webových stránok.
 2. Súťažiaci nespĺňajúci podmienky Súťaže budú zo súťaže vylúčení bez nároku na výhru, resp. bez nároku na umiestnenie do žrebovania. Vyhlasovateľ má právo konečného posúdenia splnenia podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi.
 3. Vyhlasovateľ je oprávnený vyradiť Súťažiaceho, ktorý bude konať v rozpore s platnými právnymi predpismi a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustí podvodného konania v súvislosti s danou Súťažou.
 1. PODMIENKY SÚŤAŽE
 1. Pri verejnom vyhlásení Súťaže dňa 18.10.2018 umiestni Vyhlasovateľ do nepriehľadnej kocky s rozmermi 2,5 x 2,5 x 2,5 m – “STOPKA DESIGN CUBE” jeden predmet, ktorého predaj Vyhlasovateľ ponúka v rámci svojej podnikateľskej činnosti v Českej republike a Partner Vyhlasovateľa na Slovensku. STOPKA DESIGN CUBE bude umiestnená v priebehu trvania Súťaže na niekoľkých miestach, kde budú realizované marketingové akcie spojené so Súťažou.
 2. K účasti v Súťaži je zo strany Súťažiaceho potrebné počas trvania Súťaže zodpovedať otázku:

Čo bolo pri vyhlásení Súťaže umiestnené a po dobu trvania Súťaže sa nachádza v zavesenej kocke STOPKA DESIGN CUBE?”

 1. Odpoveď na otázku pozostáva z 2 (dvoch) druhov údajov: označenie veci a výrobca veci. Súťažiaci vykoná voľbu odpovede napísaním svojho tipu do príslušného políčka v rámci registračného formulára. Označenie veci je vždy všeobecné pomenovanie veci, napr. stolička, kreslo a pod. Ďalším údajom je údaj o výrobcovi veci a obchodnej značke výrobcu veci napr. Miele, pričom pre správne označenie výrobcu veci stačí uviesť hlavnú časť názvu bez presného označenia spoločnosti. Súťažiaci je povinný uviesť označenie veci aj výrobcu veci správne bez preklepov, pričom použitie veľkých a malých písmen nebude zohľadnené.
 2. Odpoveď Súťažiaceho je zaznamenaná po úplnom vyplnení registračného súťažného formulára, potom ako odpovie na položenú otázku, udelí súhlas so spracovaním osobných údajov a klikne na tlačidlo „Odoslať odpoveď“. K tomuto okamihu je zaznamenaný čas odpovede Súťažiaceho.
 3. Súťažiaci má len jednu možnosť odpovedať na súťažnú otázku. Odpoveď je zadaná v rámci registrácie do Súťaže. Opakovaná registrácia s rovnakými údajmi Súťažiaceho nie je možná. V prípade zistenia opakovaných registrácií totožných osôb (a to aj pod iným menom, pseudonymom alebo inou mailovou adresou), je Vyhlasovateľ oprávnený vylúčiť všetky odpovede viacnásobne registrovaného Súťažiaceho.
 4. Prvých 50 Súťažiacich (počítaných časovo vždy podľa okamihu odpovede príslušného Súťažiaceho), ktorí odpovedia správne na otázku uvedenú v ods. 2 tohto článku a súčasne splnia, resp. po celú dobu trvania Súťaže spĺňajú všetky stanovené podmienky Súťaže, bude pozvaných k účasti na žrebovaní o výhru podľa článku VI. týchto Pravidiel.
 5. Vyhlasovateľ môže v priebehu trvania Súťaže na svojich webových stránkach a na Sociálnych sieťach podľa svojho uváženia uverejňovať nápovede, ktoré umožnia Súťažiacim lepšie odhadnúť odpoveď na súťažnú otázku. Usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť množstvo a rozsah nápovede podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ je oprávnený zvoliť si akýkoľvek z možných kanálov pre zverejnenie nápovede, a v prípade zverejnenia nie je povinný zverejniť nápovede na všetkých kanáloch zhodne.
 1. ŽREBOVANIE
 1. Žrebovanie výhry sa uskutoční dňa 29.11.2018 od 19.00 hod. v priestoroch pražského showroomu Vyhlasovateľa na adrese Klimentská 46, Praha, PSČ: 110 02 za účasti notára (ďalej ako „Žrebovanie“).
 2. Vyhlasovateľ pozve k Žrebovaniu Súťažiacich podľa čl. IV ods. 6 týchto Pravidiel a zašle im v primeranom predstihu v termíne dvoch (2) týždňov pozvánku obsahujúcu podrobnosti ohľadom Žrebovania, a to formou e-mailovej správy na e-mail uvedený Súťažiacim pri registrácii účasti v Súťaži.
 3. Pre zaradenie do Žrebovania je zo strany Súťažiaceho potrebné dostaviť sa do pražského showroomu Vyhlasovateľa na adrese Klimentská 46, Praha, PSČ: 110 02, a to podľa inštrukcií a pokynov uvedených v pozvánke a za účelom účasti na Žrebovaní preukázať svoju totožnosť. Až následne bude Súťažiaci zaradený do Žrebovania.
 4. Zástupca Vyhlasovateľa vykoná výber víťaza Súťaže formou žrebovania (náhodného výberu) zo zhodných predmetov zastupujúcich osoby Súťažiacich zaradených do Žrebovania (na každého Súťažiaceho zaradeného do Žrebovania pripadá 1 (jeden) žrebovateľný predmet) za prítomnosti notára a ďalej výber 1. a 2 . náhradníka pre prípad, že by víťazný Súťažiaci z akéhokoľvek dôvodu nemohol alebo nechcel Výhru prevziať, alebo by mu nárok na Výhru zanikol z dôvodov uvedených v týchto Pravidlách.
 5. Prítomný notár osvedčí prípravu Žrebovania, jeho priebeh a výber víťazného Súťažiaceho (ďalej ako „Výherca“) a ďalej výber 1. a 2. náhradníka Výhercu.
 1. VÝHRA
 1. Výhrou v Súťaži je nábytok a bytové doplnky (s výnimkou spotrebičov) predávaných Vyhlasovateľom v hodnote 500.000,- Kč (slovom: päťstotisíc korún českých) v rámci pražského showroomu Vyhlasovateľa, alebo v hodnote 20.000,- € (slovom: dvadsaťtisíc eur) v rámci bratislavského showroomu Partnera Vyhlasovateľa (ďalej ako „Výhra“). Hodnota Výhry je určená vždy z bežnej ceny výrobku alebo služby vrátane DPH (tzv. koncová maloobchodná cena) bez akýchkoľvek zliav či zvýhodnení.
 2. Výherca sa prijatím Výhry zaväzuje poskytnúť Vyhlasovateľovi nevyhnutnú súčinnosť k prevzatiu Výhry. Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za to, ak táto súčinnosť nebude Výhercom poskytnutá a z tohto dôvodu nedôjde k prevzatiu Výhry Výhercom. Výherca je oprávnený zvoliť si výber Výhry v jednom z showroomov Vyhlasovateľa alebo Partnera Vyhlasovateľa a nie je oprávnený kombinovať výber Výhry v Českej republike a na Slovensku.
 3. Ak Výherca z akéhokoľvek dôvodu odmietne prevziať Výhru, alebo ak Výherca stratí nárok na Výhru podľa týchto Pravidiel, je Vyhlasovateľ oprávnený osloviť 1. náhradníka Výhercu (Súťažiaceho vyžrebovaného ako druhého v poradí v rámci Žrebovania). Obdobne je potom Vyhlasovateľ oprávnený postupovať v prípade oslovenia a výberu 2. náhradníka Výhercu.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI VÝHERCU
 1. Výherca berie na vedomie, že mediálna a marketingová prezentácia Súťaže je oprávneným záujmom Vyhlasovateľa. S ohľadom na túto skutočnosť a na základe súhlasu udeleného v rámci registrácie do Súťaže Výherca výslovne súhlasí s tým, aby Vyhlasovateľ a/alebo Partner Vyhlasovateľa, resp. Organizátor vyhotovil audiovizuálny záznam a fotodokumentáciu z odovzdania Výhry, jej inštalácie na mieste určenom Výhercom a jej užívania v bežnom živote Výhercu. Vyhlasovateľ je oprávnený požiadať Výhercu o poskytnutie potrebnej súčinnosti na realizáciu mediálnej a marketingovej prezentácie Súťaže. Výherca berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že Vyhlasovateľ je oprávnený umiestniť audiovizuálny záznam a fotodokumentáciu na svoje webové stránky a Sociálne siete.
 2. Pri voľbe Výhry sa do hodnoty Výhry započítavajú aj náklady na dopravu a montáž Výhry. Pokiaľ si Výherca zvolí z ponúkaného portfólia predmet, ktorého cena bez dopravy a montáže dosahuje maximálnu hodnotu Výhry, je povinný cenu za montáž uhradiť Vyhlasovateľovi. Svojpomocná montáž, resp. montáž prostredníctvom tretích osôb nie je možná.
 3. Registráciou do Súťaže sa všetci Súťažiaci zaväzujú dodržiavať tieto Pravidlá a zároveň potvrdzujú, že tieto Pravidlá spĺňajú a že sa s nimi oboznámili.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť možnosť výberu Výhry, a to z prevádzkových dôvodov, ako aj zmeniť podmienky pre odovzdanie Výhry.
 2. Vyhlasovateľ Súťaže si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá Súťaže, vrátane doby jej trvania, či Súťaž predčasne ukončiť, alebo bez akejkoľvek náhrady zrušiť, a to v priebehu trvania Súťaže. Pravidlá môžu byť pozmenené formou písomných dodatkov vydaných Vyhlasovateľom a zverejnených rovnakým spôsobom ako Pravidlá.
 3. Vyhlasovateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre, resp. pozvánky na Žrebovanie podľa čl. V. ods. 2 týchto Pravidiel.
 4. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov ani za funkčnosť dátových sietí či emailových schránok Súťažiacich a nezodpovedá za správnosť údajov uvádzaných Súťažiacimi v rámci registrácie.
 5. Tieto Pravidlá predstavujú úplné a záväzné pravidlá Súťaže Vyhlasovateľa a sú uverejnené na internetovej adrese https://stopka.cz/novinky/soutez-500000/ a https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/.
 6. Tieto pravidlá sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Českej republiky a akékoľvek spory súvisiace so Súťažou budú rozhodovať príslušné súdy Českej republiky určené podľa miesta sídla Vyhlasovateľa.
 7. Do Súťaže nebudú zaradené registrácie Súťažiacich nespĺňajúce podmienky Súťaže.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia všetkých registrácií do Súťaže, najmä z hľadiska splnenia všetkých podmienok pre účasť v Súťaži.
 9. Ak sa po odovzdaní Výhry zistí, že Výherca nesplnil podmienky na jej priznanie, je Vyhlasovateľ oprávnený žiadať od Výhercu vrátenie Výhry.
 10. Súťažiaci berie na vedomie, že účasť v Súťaži nezakladá akékoľvek iné práva a povinnosti ako tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách.
 11. Súťažiaci berie na vedomie, že daňové dopady Výhry sa riadia podľa právneho poriadku krajiny jeho daňovej rezidencie.
 12. Súťažiaci berie na vedomie, že na účasť v Súťaži ani na Výhru nie je akýkoľvek právny nárok.

V Prahe dňa 18.10.2018

 

Čo vás zaujíma.

Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám radi ozveme.

Načítám... An error has occurred, please try again.