registráciou na webových stránkach

https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/ a účasťou v súťaži Kocka STOPKA týmto

výslovne súhlasím

s poskytnutím svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári a udeľujem slobodne, dobrovoľne a vážne spoločnosti MIELE CENTER STOPKA s.r.o., IČO: 25074709, so sídlom Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ: 110 00 (ďalej ako “Spoločnosť“),

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, prípadne nahrádzajúceho právneho predpisu, a Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), tzv. GDPR, výslovný súhlas so spracovaním osobných a citlivých údajov o svojej osobe (ďalej ako “súhlas“), ktorými sú najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail), podobizeň.

Súhlas udeľujem na účely účasti v spotrebiteľskej súťaži Kocka STOPKA, a zároveň aj s cieľom zaradiť moje údaje do zákazníckej databázy Spoločnosti, a som si plne vedomý, že môžem byť kontaktovaný priamo Spoločnosťou vo veci pozvánky na spoločenské, kultúrne, športové a marketingové akcie rôzneho druhu, ktorých spoluorganizátorom bude Spoločnosť alebo jej obchodní partneri, a vo veci ponuky tovaru a služieb. Materiály obsahujúce citlivé údaje (fotografie a videozáznam) je Spoločnosť oprávnená použiť a zverejniť výhradne za účelom prezentácie cieľov Spoločnosti, a to vrátane marketingových účelov. Súhlas udeľujem na dobu 10 (desiatich) rokov a beriem na vedomie, že ho môžem kedykoľvek písomne ​​odvolať.

Poučenie klienta:

Účel spracovania

Na základe Súhlasu bude Spoločnosť spracovávať údaje klienta v elektronickej a / alebo tlačenej podobe pre účely spotrebiteľskej súťaže a pre účely marketingu a ponuky tovarov a služieb.

Rozsah spracovania

Klient berie na vedomie, že údaje budú vložené do elektronicky vedenej databázy za účelom jednoduchého vyhľadania konkrétnych údajov. Materiály obsahujúce citlivé údaje (fotografie a videozáznam) budú zverejnené na webových stránkach Spoločnosti a sociálnych sieťach Spoločnosti. Za účelom spracovania môžu byť údaje Klienta odovzdané na spracovanie spoločnosti Mediasharks s.r.o., IČO: 04884027, so sídlom U Nikolajky 1085/15, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť príjme také opatrenia, aby nedochádzalo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným a citlivým údajom klienta, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov klienta, čo platí aj po ukončení spracovaní osobných údajov klienta. Tieto opatrenia sú vyžadované aj od spracovateľov osobných údajov.

Poskytovanie informácií o osobných údajoch

Klient má právo žiadať o informáciu o spracovaní a nakladaní s osobnými údajmi klienta, a Spoločnosť sa zaväzuje túto informáciu bez zbytočného odkladu v plnom rozsahu odovzdať.

Práva klienta

V prípade, že klient bude mať za to, že Spoločnosť pracuje s jeho osobnými údajmi v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo sú jeho osobné údaje nepresné, môže žiadať Spoločnosť o vysvetlenie alebo odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. vykonaním opravy osobných údajov alebo odstránením osobných údajov z databázy Spoločnosti). V prípade, že Spoločnosť nevyhovie žiadosti klienta o vysvetlenie či nápravu nevyhovujúceho stavu, je klient oprávnený obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, posta@uoou.cz) (ďalej ako ” úrad “), pričom uvedený postup nevylučuje právo klienta obrátiť sa so svojím podnetom na úrad priamo.

Likvidácia osobných údajov

V prípade, že o to klient písomne ​​požiada je Spoločnosť povinná zlikvidovať všetky osobné údaje klienta, najmä odstrániť ich zo všetkých databáz, webových stránok, profilov na sociálnych sieťach a konať tak, ako by jej nikdy nebol tento Súhlas udelený, tj. Naplniť právo klienta “byť zabudnutý”.

What are you interested in?

Give us your details and we will get in touch with you.

Loading... An error has occurred, please try again.