k registrácii na webových stránkach https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/ a účasti v súťaži Kocka STOPKA týmto

výslovne súhlasím

s poskytnutím svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári a udeľujem slobodne, dobrovoľne a vážne spoločnosti MIELE CENTER STOPKA s.r.o., IČ: 25074709, so sídlom Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ: 110 00 (ďalej ako „Spoločnosť“) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, prípadne nahradzujúceho právneho predpisu, a Nariadenia EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), tzv. GDPR, výslovný súhlas so spracovaním osobných a citlivých údajov o svojej osobe (ďalej ako „Súhlas“), ktorými sú najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail), podobizeň.

Súhlas udeľujem na účely účasti v spotrebiteľskej súťaži Kocka STOPKA a rovnako aj za účelom zaradenia mojich údajov do zákazníckej databázy Spoločnosti, a som si plne vedomý, že budem môcť byť kontaktovaný priamo Spoločnosťou vo veci pozvánky na spoločenské, kultúrne, športové a marketingové akcie rôzneho druhu, ktorých spoluorganizátorom bude Spoločnosť alebo jej obchodní partneri, a rovnako vo veci ponuky tovarov a služieb. Materiály obsahujúce citlivé údaje (fotografie a videozáznam) je Spoločnosť oprávnená použiť a zverejniť výhradne za účelom prezentácie Spoločnosti, a to vrátane marketingových účelov. Súhlas udeľujem na dobu 10 (desiatich) rokov a beriem na vedomie, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať.

Poučenie klienta:

Účel spracovania

Na základe Súhlasu bude Spoločnosť spracovávať údaje klienta v elektronickej a/alebo tlačenej podobe na účely spotrebiteľskej súťaže a na účely marketingu a ponuky tovarov a služieb.

Rozsah spracovania

Klient berie na vedomie, že údaje budú vložené do elektronicky vedenej databázy za účelom ľahkého vyhľadania konkrétnych údajov. Materiály obsahujúce citlivé údaje (fotografie a videozáznam) budú zverejnené na webových stránkach Spoločnosti a sociálnych sieťach Spoločnosti. Za účelom spracovania môžu byť údaje Klienta odovzdané na spracovanie spoločnosti Mediasharks s.r.o., IČO: 04884027, so sídlom U Nikolajky 1085/15, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť prijme také opatrenia, aby nedochádzalo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným a citlivým údajom klienta, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov klienta, čo platí aj po ukončení spracovaní osobných údajov klienta. Tieto opatrenia Spoločnosť vyžaduje aj od spracovateľov osobných údajov.

Poskytovanie informácií o osobných údajoch

Klient je oprávnený žiadať o informáciu o spracovaní a nakladaní s osobnými údajmi klienta, a Spoločnosť sa zaväzuje túto informáciu bez zbytočného odkladu v plnom rozsahu odovzdať.

Práva klienta

V prípade, že klient bude mať za to, že Spoločnosť pracuje s jeho osobnými údajmi v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo sú jeho osobné údaje nepresné, môže žiadať Spoločnosť o vysvetlenie alebo odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. vykonaním opravy osobných údajov alebo odstránením osobných údajov z databázy Spoločnosti). V prípade, že Spoločnosť nevyhovie žiadosti klienta o vysvetlenie či odstránenie nevyhovujúceho stavu, je klient oprávnený obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, posta@uoou.cz) (ďalej ako „Úrad“), pričom uvedený postup nevylučuje právo klienta obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad priamo.

Likvidácia osobných údajov

V prípade, že o to klient písomne ​​požiada, je Spoločnosť povinná zlikvidovať všetky osobné údaje klienta, najmä odstrániť ich zo všetkých databáz, webových stránok, profilov na sociálnych sieťach a konať tak, ako by jej nikdy nebol tento Súhlas udelený, t. j. naplniť právo klienta „byť zabudnutý“.

What are you interested in?

Give us your details and we will get in touch with you.

Loading... An error has occurred, please try again.