registrací na webových stránkách https://stopka.cz/novinky/soutez-500000/ a účastí v soutěži Kostka STOPKA tímto

výslovně souhlasím

s poskytnutím svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři a uděluji svobodně, dobrovolně a vážně společnosti MIELE CENTER STOPKA s.r.o., IČ: 25074709, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ: 110 00 (dále jako „Společnost“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, případně nahrazujícího právního předpisu, a Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR, výslovný souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů o své osobě (dále jako „Souhlas“), kterými jsou zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail), podobizna.

Souhlas uděluji za účelem účasti ve spotřebitelské soutěž Kostka STOPKA a rovněž i za účelem zařazení mých údajů do zákaznické databáze Společnosti, a jsem si plně vědom, že budu moci být kontaktován přímo Společností ve věci pozvánky na společenské, kulturní, sportovní a marketingové akce různého druhu, jejichž spoluorganizátorem bude Společnost nebo její obchodní partneři, a ve věci nabídky zboží a služeb. Materiály obsahující citlivé údaje (fotografie a videozáznam) je Společnost oprávněna použít a zveřejnit výhradně za účelem prezentace cílů Společnosti, a to včetně marketingových účelů. Souhlas uděluji na dobu 10 (deseti) let a beru na vědomí, že jej můžu kdykoliv písemně odvolat.

Poučení klienta:

Účel zpracování

Na základě Souhlasu bude Společnost zpracovávat údaje klienta v elektronické a/nebo tištěné podobě pro účely spotřebitelské soutěže a pro účely marketingu a nabízení zboží a služeb.

Rozsah zpracování

Klient bere na vědomí, že údaje budou vloženy do elektronicky vedené databáze za účelem snadného vyhledání konkrétních údajů.

Materiály obsahující citlivé údaje (fotografie a videozáznam) budou zveřejněny na webových stránkách Společnosti a sociálních sítích Společnosti.

Za účelem zpracování mohou být údaje Klienta předány ke zpracování společnosti Mediasharks s.r.o., IČ: 04884027, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00.

Ochrana osobních údajů

Společnost přijme taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům klienta, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů klienta, což platí i po ukončení zpracování osobních údajů klienta. Tato opatření vyžaduje také po zpracovatelích osobních údajů.

Poskytování informací o osobních údajích

Klient je oprávněn žádat o informaci o zpracování a nakládání s osobními údaji klienta, a Společnost se zavazuje tuto informaci bez zbytečného odkladu v plném rozsahu předat.

Práva klienta

V případě, že klient bude mít za to, že Společnost pracuje s jeho osobními údaji v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jsou jeho osobní údaje nepřesné, může žádat Společnost o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. provedením opravy osobních údajů nebo odstraněním osobních údajů z databáze Společnosti). V případě, že Společnost nevyhoví žádosti klienta o vysvětlení či odstranění závadného stavu, je klient oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, posta@uoou.cz) (dále jako „Úřad“), přičemž uvedený postup nevylučuje právo klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad přímo.

Likvidace osobních údajů

V případě, že o to klient písemně požádá je Společnost povinna zlikvidovat veškeré osobní údaje klienta, zejména odstranit je ze všech databází, webových stránek, profilů na sociálních sítích a jednat tak, jako by jí nikdy nebyl tento Souhlas udělen, tj. naplnit právo klienta „být zapomenut“.

 

What are you interested in?

Give us your details and we will get in touch with you.

Loading... An error has occurred, please try again.