Co je třeba udělat pro účast v soutěži STOPKA DESIGN CUBE:

 • Zaregistrovat se na stránkách https://stopka.cz/novinky/soutez-500000/, nebo https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/
 • Sledovat sociální sítě společnosti Miele Center STOPKA – Facebooková stránka STOPKA (ČR) www.facebook.com/StopkaPraha, Instagramová stránka STOPKA (ČR) Instagram.com/Stopka_CZ, MIELE CENTER STOPKA BRATISLAVA – Facebooková stránka STOPKA (SK) https://www.facebook.com/MieleCenterStopka/, Instagramová stránka STOPKA (SK) Instagram.com/Stopka_SK
 • Správně tipnout odpověď na soutěžní otázku
 • Prvních 50 se správným tipem se dostane do slosování o zboží a služby Miele Center STOPKA v hodnotě 500.000,- Kč, nebo MIELE CENTER STOPKA BRATISLAVA v hodnotě 20.000,- €
 • Soutěž probíhá v Česku i na Slovensku
 • Podrobné podmínky soutěže jsou dostupné zde:

Podrobná pravidla soutěže „STOPKA DESIGN CUBE“

Tento dokument závazně upravuje pravidla soutěže „Kostka STOPKA“ (dále jako „Soutěž“) pro spotřebitele (dále jako „Pravidla“).

 1. POŘADATEL
 1. Pořadatelem Soutěže je společnost MIELE CENTER STOPKA s.r.o., IČ: 25074709, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00 (dále jako „Pořadatel“).
 2. Partnerem Pořadatele na Slovensku je   MIELE CENTER STOPKA BRATISLAVA, s. r. o., IČ: 43 814 387, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava – mestská časť Staré Město, PSČ: 811 02 (dále jako „Partner Pořadatele“).
 3. Pořadatel je oprávněn pro technické a organizační zajištění Soutěže spolupracovat se třetími osobami, zejména se společností Mediasharks s.r.o., IČ: 04884027, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00 (dále jako „Organizátor“).
 4. Sociální sítě Pořadatele, kde je možné vyhledat informace k Soutěži:
 1. TRVÁNÍ SOUTĚŽE
 1. Soutěž probíhá od jejího veřejného vyhlášení dne 18.10.2018 do vyhlášení vítěze Soutěže, které je se bude konat dne 29.11.2018.
 2. Soutěžící má možnost zapojit se do Soutěže, tj. registrovat se jako soutěžící a odpovědět na soutěžní otázku, v době od jejího veřejného vyhlášení dne 18.10.2018 do 11.11.2018 23:59 hodin.
 1. OMEZENÍ ÚČASTI V SOUTĚŽI
 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – spotřebitel (nikoliv podnikatel) starší 18 let s následující výjimkou:
  1. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru (i) ke společnosti Pořadatele, (ii) ke společnosti Partnera Pořadatele a (iii) ke společnosti Organizátora, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé;
  2. Soutěže se dále nemohou zúčastnit osoby, které v souvislosti se svou činností znají správnou odpověď na soutěžní otázku, zejména v souvislosti s technickou přípravou soutěže, manipulací s předměty, kterých se soutěžní otázka týká apod., anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

(dále jako „Soutěžící“)

 1. Podmínkou účasti v soutěži je pravdivé a úplné vyplnění registračního formuláře umístněného na webových stránkách https://stopka.cz/novinky/soutez-500000/, nebo https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/ a udělení souhlasu s nakládáním s osobními údaji dle pokynů v registraci. Soutěžící je oprávněn zaregistrovat se pouze na jedné z webových stránek.
 2. Soutěžící nesplňující podmínky Soutěže budou ze soutěže vyloučeni bez nároků na výhru, resp. bez nároku na umístění do slosování. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími.
 3. Pořadatel je oprávněn vyřadit Soutěžícího, který bude jednat v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou Soutěží.
 1. PODMÍNKY SOUTĚŽE
 1. Při veřejném vyhlášení Soutěže dne 18.10.2018 umístí Pořadatel do neprůhledné kostky o rozměrech 2,5 x 2,5 x 2,5 m – „STOPKA DESIGN CUBE“ jeden předmět, který Pořadatel nabízí v rámci své podnikatelské činnosti v České republice a Partner Pořadatele na Slovensku k prodeji. STOPKA DESIGN CUBE bude umístěna v průběhu trvání Soutěže na několika místech, kde budou realizovány marketingové akce spojené se Soutěží.
 2. K účasti v Soutěži je Soutěžící povinen v době trvání Soutěže zodpovědět otázku:

„Co bylo při vyhlášení Soutěže a umístěno a po dobu trvání Soutěže se nachází v zavěšené kostce STOPKA DESIGN CUBE?“

 1. Odpověď na otázku je sestavena ze 2 (dvou) druhů údajů: označení věci a výrobce věci. Soutěžící provede volbu odpovědi vypsáním svého tipu do příslušného políčka v rámci registračního formuláře. Označení věci je vždy obecné pojmenování věci, např. židle, křeslo apod. Výrobce věci pak obchodní značka výrobce věci např. Miele, pro správné označení výrobce věci stačí uvést hlavní část názvu bez přesného označení společnosti. Soutěžící je povinen uvést označení věci i výrobce věci správně bez překlepů, přičemž nebude brán zřetel na užívání velkých a malých písmen.
 2. Odpověď Soutěžícího je zaznamenána poté, co plně vyplní registrační soutěžní formulář, odpoví na položenou otázku, udělí souhlas s nakládáním s osobními údaji a klikne na tlačítko „Odeslat odpověď“. K tomuto okamžiku je zaznamenán čas odpovědi Soutěžícího.
 3. Soutěžící má pouze jednu možnost odpovědět na soutěžní otázku. Odpověď je zadána v rámci registrace do Soutěže. Opakovaná registrace se stejnými údaji Soutěžícího není možná. Pokud by byla zjištěna vícenásobná registrace totožných osob (a to i pod jiným jménem, pseudonymem nebo jinou mailovou adresou), je Pořadatel oprávněn vyloučit všechny odpovědi vícenásobně registrovaného Soutěžícího.
 4. Prvních 50 Soutěžících (počítáno časově vždy podle okamžiku odpovědi příslušného Soutěžícího), kteří odpoví správně na otázku uvedenou v odst. 2 tohoto článku a současně splní, resp. po celou dobu trvání Soutěže splňují, všechny stanovené podmínky Soutěže, bude pozváno k účasti na slosování o výhru dle článku VI. těchto Pravidel.
 5. Pořadatel může v průběhu trvání Soutěže na svých webových stránkách a na Sociálních sítích podle svého uvážení uveřejňovat nápovědy, které umožní Soutěžícím lépe odhadnout odpověď na soutěžní otázku. Pořadatel si vyhrazuje právo množství a rozsah nápověd určit dle vlastního uvážení. Pořadatel je oprávněn zvolit si jakýkoliv z možných kanálů pro zveřejnění nápovědy, a v případě zveřejnění není povinen zveřejnit nápovědu na všech kanálech shodně.
 1. SLOSOVÁNÍ
 1. Slosování výhry proběhne dne 29.11.2018 od 19hodin v pražském showroomu Pořadatele na adrese Klimentská 46, Praha, PSČ: 110 02 za účasti notáře (dále jako „Slosování“).
 2. Pořadatel pozve ke Slosování Soutěžící dle čl. IV odst. 6 těchto Pravidel a zašle jim v přiměřeném předstihu v termínu dvou týdnů pozvánku obsahující podrobnosti ohledně Slosování, a to formou e-mailové zprávy na e-mail uvedený Soutěžícím při registraci k účasti v Soutěži.
 3. Pro zařazení do Slosování se musí Soutěžící dostavit do pražského showroomu Pořadatele na adrese Klimentská 46, Praha, PSČ: 110 02 dle instrukcí uvedených v pozvánce a prokázat svou totožnost. Teprve následně bude Soutěžící zařazen do Slosování.
 4. Zástupce Pořadatele provede výběr vítěze Soutěže formou losování (náhodného výběru) ze shodných předmětů zastupujících Soutěžící zařazené do Slosování (na každého Soutěžícího zařazeného do Slosování připadá 1 (jeden) losovatelný předmět) za přítomnosti notáře výběr vítězného Soutěžícího a dále výběr 1. a 2. náhradníka pro případ, že by vítězný Soutěžící z jakéhokoliv důvodu nemohl či nechtěl Výhru převzít, nebo by mu nárok na Výhru zanikl z důvodů uvedených v těchto Pravidlech.
 5. Přítomný notář osvědčí přípravu losování, jeho průběh a výběr vítězného Soutěžícího (dále jako „Výherce“) a dále výběr 1. a 2. náhradníka Výherce.
 1. VÝHRA
 1. Výhrou v Soutěži je nábytek a bytové doplňky (nikoliv spotřebiče) prodávané Pořadatelem v hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) v rámci pražského showroomu Pořadatele, nebo v hodnotě 20.000,- EUR (slovy: dvacet tisíc eur) v rámci bratislavského showroomu Partnera Pořadatele (dále jako „Výhra“). Hodnota výhry je určena vždy z běžné ceny výrobku nebo služby včetně DPH (tzv. koncová maloobchodní cena) bez jakýchkoliv slev, či zvýhodnění.
 2. Výherce se přijetím Výhry zavazuje poskytnout Pořadateli nezbytnou součinnost k převzetí Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za to, pokud tato součinnost nebude Výhercem a nedojde tak z tohoto důvodu k převzetí Výhry Výhercem. Výherce je oprávněn s Výhru zvolit v jednom z showroomů Pořadatele, nebo Partnera Pořadatele a není oprávněn kombinovat výběr Výhry v Česku a na Slovensku.
 3. Pokud Výherce z jakéhokoliv důvodu odmítne převzít Výhru, nebo ztratí nárok na Výhru dle těchto Pravidel, je Pořadatel oprávněn oslovit 1. náhradníka Výherce (Soutěžícího vylosovaného jako druhého v pořadí v rámci Slosování). Obdobně je pak Pořadatel oprávněn postupovat v případě oslovení a výběru 2. náhradníka Výherce.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI VÝHERCE
 1. Výherce bere na vědomí, že mediální a marketingová prezentace Soutěže je oprávněným zájmem Pořadatele. S ohledem na tuto skutečnost a na základě souhlasu uděleného v rámci registrace do Soutěže Výherce výslovně souhlasí s tím, aby Pořadatel a/anebo Partner Pořadatele, resp. Organizátor pořídil audiovizuální záznam a fotodokumentaci z předání Výhry, její instalace na místě určeném Výhercem a jejího užívání v běžném životě Výherce. Pořadatel je oprávněn požádat Výherce o poskytnutí potřebné součinnosti s realizací mediální a marketingová prezentace Soutěže. Výherce bere na vědomí a výslovně s tím souhlasí, že Pořadatel je oprávněn umístit audiovizuální záznam a fotodokumentaci na své webové stránky a Sociální sítě.
 2. Při volbě Výhry se do hodnoty Výhry započítávají i náklady na dopravu a provedení montáže Výhry. Pokud si Výherce zvolí takové zboží Pořadatele, jehož cena bez dopravy a montáže dosahuje maximální hodnoty Výhry, je povinen cenu za montáž uhradit Pořadateli. Montáž svépomocí, nebo prostřednictvím 3. osob není možná.
 3. Registrací do Soutěže se všichni Soutěžící zavazují dodržovat tato Pravidla a zároveň potvrzují, že tyto Pravidla splňují a že se s nimi seznámili.
 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit možnost výběru Výhry, a to z provozních důvodů, a změnit podmínky pro předání Výhry.
 2. Pořadatel Soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla Soutěže vč. doby jejího trvání či Soutěž předčasně ukončit, nebo bez jakékoliv náhrady zrušit, a to v průběhu trvání Soutěže. Pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků vydaných Pořadatelem a zveřejněných stejným způsobem jako Pravidla.
 3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o Výhře, resp. pozvánky ke Slosování dle čl. V. odst. 2 těchto Pravidel.
 4. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů ani za funkčnost datových sítí, či emailových schránek Soutěžících a neodpovídá za správnost údajů uváděných Soutěžícími v rámci registrace.
 5. Tato Pravidla úplná a závazná pravidla jsou uložena u Pořadatele a uveřejněna na internetové adrese https://stopka.cz/novinky/soutez-500000/ a https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/.
 6. Tato pravidla se řídí ustanoveními Českého právního řádu a jakékoliv spory v rámci Soutěže budou rozhodovat místně příslušné české soudy dle sídla Pořadatele.
 7. Do Soutěže nebudou zařazeny registrace Soutěžících nesplňující podmínky Soutěže.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení všech registrací do Soutěže zejména z hlediska splnění všech podmínek pro účast v Soutěži.
 9. Bude-li již Výhra předána a dojde ke zjištění, že Výherce nesplnil podmínky pro její přiznání, je Pořadatel oprávněn požadovat po Výherci vrácení této Výhry.
 10. Soutěžící bere na vědomí, že účast v Soutěži nezakládá jakákoliv jiná práva a povinnosti než tau vedená v těchto Pravidlech.
 11. Soutěžící bere na vědomí, že daňové dopady Výhry se řídí dle právního řádu země jeho daňové rezidence.
 12. Soutěžící bere na vědomí, že na účast v Soutěži ani na Výhru není jakýkoliv právní nárok.

V Praze dne 18.10.2018

What are you interested in?

Give us your details and we will get in touch with you.

Loading... An error has occurred, please try again.