registráciou na webových stránkach

https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/ a účasťou v súťaži Kocka STOPKA týmto

výslovne súhlasím

s poskytnutím svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári a udeľujem slobodne, dobrovoľne a vážne spoločnosti MIELE CENTER STOPKA s.r.o., IČO: 25074709, so sídlom Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ: 110 00 (ďalej ako “Spoločnosť“),

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, prípadne nahrádzajúceho právneho predpisu, a Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), tzv. GDPR, výslovný súhlas so spracovaním osobných a citlivých údajov o svojej osobe (ďalej ako “súhlas“), ktorými sú najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail), podobizeň.

Súhlas udeľujem na účely účasti v spotrebiteľskej súťaži Kocka STOPKA, a zároveň aj s cieľom zaradiť moje údaje do zákazníckej databázy Spoločnosti, a som si plne vedomý, že môžem byť kontaktovaný priamo Spoločnosťou vo veci pozvánky na spoločenské, kultúrne, športové a marketingové akcie rôzneho druhu, ktorých spoluorganizátorom bude Spoločnosť alebo jej obchodní partneri, a vo veci ponuky tovaru a služieb. Materiály obsahujúce citlivé údaje (fotografie a videozáznam) je Spoločnosť oprávnená použiť a zverejniť výhradne za účelom prezentácie cieľov Spoločnosti, a to vrátane marketingových účelov. Súhlas udeľujem na dobu 10 (desiatich) rokov a beriem na vedomie, že ho môžem kedykoľvek písomne ​​odvolať.

Poučenie klienta:

Účel spracovania

Na základe Súhlasu bude Spoločnosť spracovávať údaje klienta v elektronickej a / alebo tlačenej podobe pre účely spotrebiteľskej súťaže a pre účely marketingu a ponuky tovarov a služieb.

Rozsah spracovania

Klient berie na vedomie, že údaje budú vložené do elektronicky vedenej databázy za účelom jednoduchého vyhľadania konkrétnych údajov. Materiály obsahujúce citlivé údaje (fotografie a videozáznam) budú zverejnené na webových stránkach Spoločnosti a sociálnych sieťach Spoločnosti. Za účelom spracovania môžu byť údaje Klienta odovzdané na spracovanie spoločnosti Mediasharks s.r.o., IČO: 04884027, so sídlom U Nikolajky 1085/15, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť príjme také opatrenia, aby nedochádzalo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným a citlivým údajom klienta, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov klienta, čo platí aj po ukončení spracovaní osobných údajov klienta. Tieto opatrenia sú vyžadované aj od spracovateľov osobných údajov.

Poskytovanie informácií o osobných údajoch

Klient má právo žiadať o informáciu o spracovaní a nakladaní s osobnými údajmi klienta, a Spoločnosť sa zaväzuje túto informáciu bez zbytočného odkladu v plnom rozsahu odovzdať.

Práva klienta

V prípade, že klient bude mať za to, že Spoločnosť pracuje s jeho osobnými údajmi v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo sú jeho osobné údaje nepresné, môže žiadať Spoločnosť o vysvetlenie alebo odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. vykonaním opravy osobných údajov alebo odstránením osobných údajov z databázy Spoločnosti). V prípade, že Spoločnosť nevyhovie žiadosti klienta o vysvetlenie či nápravu nevyhovujúceho stavu, je klient oprávnený obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, posta@uoou.cz) (ďalej ako ” úrad “), pričom uvedený postup nevylučuje právo klienta obrátiť sa so svojím podnetom na úrad priamo.

Likvidácia osobných údajov

V prípade, že o to klient písomne ​​požiada je Spoločnosť povinná zlikvidovať všetky osobné údaje klienta, najmä odstrániť ich zo všetkých databáz, webových stránok, profilov na sociálnych sieťach a konať tak, ako by jej nikdy nebol tento Súhlas udelený, tj. Naplniť právo klienta “byť zabudnutý”.

Co vás zajímá.

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám rádi ozveme.

Načítám... An error has occurred, please try again.