k registrácii na webových stránkach https://stopka.cz/sk/novinky/sutaz-20000/ a účasti v súťaži Kocka STOPKA týmto

výslovne súhlasím

s poskytnutím svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári a udeľujem slobodne, dobrovoľne a vážne spoločnosti MIELE CENTER STOPKA s.r.o., IČ: 25074709, so sídlom Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ: 110 00 (ďalej ako „Spoločnosť“) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, prípadne nahradzujúceho právneho predpisu, a Nariadenia EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), tzv. GDPR, výslovný súhlas so spracovaním osobných a citlivých údajov o svojej osobe (ďalej ako „Súhlas“), ktorými sú najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail), podobizeň.

Súhlas udeľujem na účely účasti v spotrebiteľskej súťaži Kocka STOPKA a rovnako aj za účelom zaradenia mojich údajov do zákazníckej databázy Spoločnosti, a som si plne vedomý, že budem môcť byť kontaktovaný priamo Spoločnosťou vo veci pozvánky na spoločenské, kultúrne, športové a marketingové akcie rôzneho druhu, ktorých spoluorganizátorom bude Spoločnosť alebo jej obchodní partneri, a rovnako vo veci ponuky tovarov a služieb. Materiály obsahujúce citlivé údaje (fotografie a videozáznam) je Spoločnosť oprávnená použiť a zverejniť výhradne za účelom prezentácie Spoločnosti, a to vrátane marketingových účelov. Súhlas udeľujem na dobu 10 (desiatich) rokov a beriem na vedomie, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať.

Poučenie klienta:

Účel spracovania

Na základe Súhlasu bude Spoločnosť spracovávať údaje klienta v elektronickej a/alebo tlačenej podobe na účely spotrebiteľskej súťaže a na účely marketingu a ponuky tovarov a služieb.

Rozsah spracovania

Klient berie na vedomie, že údaje budú vložené do elektronicky vedenej databázy za účelom ľahkého vyhľadania konkrétnych údajov. Materiály obsahujúce citlivé údaje (fotografie a videozáznam) budú zverejnené na webových stránkach Spoločnosti a sociálnych sieťach Spoločnosti. Za účelom spracovania môžu byť údaje Klienta odovzdané na spracovanie spoločnosti Mediasharks s.r.o., IČO: 04884027, so sídlom U Nikolajky 1085/15, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť prijme také opatrenia, aby nedochádzalo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným a citlivým údajom klienta, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov klienta, čo platí aj po ukončení spracovaní osobných údajov klienta. Tieto opatrenia Spoločnosť vyžaduje aj od spracovateľov osobných údajov.

Poskytovanie informácií o osobných údajoch

Klient je oprávnený žiadať o informáciu o spracovaní a nakladaní s osobnými údajmi klienta, a Spoločnosť sa zaväzuje túto informáciu bez zbytočného odkladu v plnom rozsahu odovzdať.

Práva klienta

V prípade, že klient bude mať za to, že Spoločnosť pracuje s jeho osobnými údajmi v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo sú jeho osobné údaje nepresné, môže žiadať Spoločnosť o vysvetlenie alebo odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. vykonaním opravy osobných údajov alebo odstránením osobných údajov z databázy Spoločnosti). V prípade, že Spoločnosť nevyhovie žiadosti klienta o vysvetlenie či odstránenie nevyhovujúceho stavu, je klient oprávnený obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, posta@uoou.cz) (ďalej ako „Úrad“), pričom uvedený postup nevylučuje právo klienta obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad priamo.

Likvidácia osobných údajov

V prípade, že o to klient písomne ​​požiada, je Spoločnosť povinná zlikvidovať všetky osobné údaje klienta, najmä odstrániť ich zo všetkých databáz, webových stránok, profilov na sociálnych sieťach a konať tak, ako by jej nikdy nebol tento Súhlas udelený, t. j. naplniť právo klienta „byť zabudnutý“.

Co vás zajímá.

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám rádi ozveme.

Načítám... An error has occurred, please try again.