registrací na webových stránkách https://stopka.cz/novinky/soutez-500000/ a účastí v soutěži Kostka STOPKA tímto

výslovně souhlasím

s poskytnutím svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři a uděluji svobodně, dobrovolně a vážně společnosti MIELE CENTER STOPKA s.r.o., IČ: 25074709, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ: 110 00 (dále jako „Společnost“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, případně nahrazujícího právního předpisu, a Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR, výslovný souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů o své osobě (dále jako „Souhlas“), kterými jsou zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail), podobizna.

Souhlas uděluji za účelem účasti ve spotřebitelské soutěž Kostka STOPKA a rovněž i za účelem zařazení mých údajů do zákaznické databáze Společnosti, a jsem si plně vědom, že budu moci být kontaktován přímo Společností ve věci pozvánky na společenské, kulturní, sportovní a marketingové akce různého druhu, jejichž spoluorganizátorem bude Společnost nebo její obchodní partneři, a ve věci nabídky zboží a služeb. Materiály obsahující citlivé údaje (fotografie a videozáznam) je Společnost oprávněna použít a zveřejnit výhradně za účelem prezentace cílů Společnosti, a to včetně marketingových účelů. Souhlas uděluji na dobu 10 (deseti) let a beru na vědomí, že jej můžu kdykoliv písemně odvolat.

Poučení klienta:

Účel zpracování

Na základě Souhlasu bude Společnost zpracovávat údaje klienta v elektronické a/nebo tištěné podobě pro účely spotřebitelské soutěže a pro účely marketingu a nabízení zboží a služeb.

Rozsah zpracování

Klient bere na vědomí, že údaje budou vloženy do elektronicky vedené databáze za účelem snadného vyhledání konkrétních údajů.

Materiály obsahující citlivé údaje (fotografie a videozáznam) budou zveřejněny na webových stránkách Společnosti a sociálních sítích Společnosti.

Za účelem zpracování mohou být údaje Klienta předány ke zpracování společnosti Mediasharks s.r.o., IČ: 04884027, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00.

Ochrana osobních údajů

Společnost přijme taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům klienta, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů klienta, což platí i po ukončení zpracování osobních údajů klienta. Tato opatření vyžaduje také po zpracovatelích osobních údajů.

Poskytování informací o osobních údajích

Klient je oprávněn žádat o informaci o zpracování a nakládání s osobními údaji klienta, a Společnost se zavazuje tuto informaci bez zbytečného odkladu v plném rozsahu předat.

Práva klienta

V případě, že klient bude mít za to, že Společnost pracuje s jeho osobními údaji v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jsou jeho osobní údaje nepřesné, může žádat Společnost o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. provedením opravy osobních údajů nebo odstraněním osobních údajů z databáze Společnosti). V případě, že Společnost nevyhoví žádosti klienta o vysvětlení či odstranění závadného stavu, je klient oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, posta@uoou.cz) (dále jako „Úřad“), přičemž uvedený postup nevylučuje právo klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad přímo.

Likvidace osobních údajů

V případě, že o to klient písemně požádá je Společnost povinna zlikvidovat veškeré osobní údaje klienta, zejména odstranit je ze všech databází, webových stránek, profilů na sociálních sítích a jednat tak, jako by jí nikdy nebyl tento Souhlas udělen, tj. naplnit právo klienta „být zapomenut“.

 

Co vás zajímá.

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám rádi ozveme.

Načítám... An error has occurred, please try again.