CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ÚČAST V SOUTĚŽI:

 • Sledovat profil společnosti Miele Center STOPKA – Instagramová stránka STOPKA (uživatel @stopka_cz)
 • Dát „like“ k soutěžní fotografii umístěné na Instagramové stránce STOPKA
 • Vyfotit reklamní plachtu společnosti Miele Center STOPKA umístěné v jednom z následujících měst: Praha, Ostrava, Plzeň, nebo České Budějovice, Brno
 • Sdílet pořízenou fotografii reklamní plachty na svém instagramovém profilu prostřednictvím instastories s označením @stopka_cz a svého instagramového profilu (např. @jan_novak)

Pravidla Velké soutěže o dokonalé dárky Armani Casa

Tento dokument závazně upravuje pravidla Velké soutěže o dokonalé dárky Armani Casa (dále jako „Soutěž“) (dále jako „Pravidla“).

 

POŘADATEL

 1. Pořadatelem Soutěže je společnost MIELE CENTER STOPKA s.r.o., IČ: 25074709, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00 (dále jako „Pořadatel“).
 2. Pořadatel je oprávněn pro technické a organizační zajištění Soutěže spolupracovat se třetími osobami.
 3. Sociální sítě Pořadatele, kde je možné vyhledat informace k Soutěži:
 • Instagramová stránka STOPKA (uživatel @stopka_cz)
 • Facebooková stránka STOPKA (https://www.facebook.com/StopkaPraha/); (dále jako „Sociální sítě“)

 

TRVÁNÍ SOUTĚŽE

 1. Soutěž probíhá od uveřejnění soutěžní fotografie na Instagramové stránce STOPKA do výběru 3 (tří) nejoriginálnějších fotografií reklamní plachty Pořadatele.
 2. Soutěžící má možnost zapojit se do Soutěže, tj. dát „like“ soutěžní fotografii a sdílet fotografii reklamní plachty Pořadatele, v době od uveřejnění soutěžní fotografie na Instagramové stránce STOPKA do dne 9. března 2020 23:59 hodin.

 

OMEZENÍ ÚČASTI V SOUTĚŽI

 1. Soutěže se může zúčastnit každá osoba vlastnící osobní Instagramový profil (dále jako „Soutěžící“).
 2. Soutěžící nesplňující Pravidla budou ze Soutěže vyloučeni bez nároků na výhru, resp. bez nároku na umístění do výběru 3 (tří) nejoriginálnějších fotografií reklamní plachty Pořadatele. Pořadatel Soutěže má právo konečného posouzení splnění podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími.
 3. Pořadatel je oprávněn vyřadit Soutěžícího, který bude jednat v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou Soutěží.
 4. Soutěžící má pouze jednu možnost sdílet pořízenou fotografii reklamní plachty Pořadatele. Opakované sdílení nemá na závěrečný výběr žádný vliv. Sdílení jiné (odlišné) fotografie reklamní plachty Pořadatele na instagramovém profilu jednoho Soutěžícího není možné. Pokud by bylo zjištěno sdílení jiné (odlišné) fotografie reklamní plachty Pořadatele na instagramovém profilu jednoho Soutěžícího, pro výběr je rozhodující fotografie sdílená tímto Soutěžícím jako první.

 

VÝBĚR VÝHERCŮ SOUTĚŽE

 1. Výběr 3 (tří) nejoriginálnějších fotografií reklamní plachty Pořadatele se bude konat dne 11. března 2020.
 2. Pořadatel provede výběr 3 (tří) nejoriginálnějších fotografií reklamní plachty Pořadatele ze všech fotografií sdílených Soutěžícími splňujícími Pravidla, a to na základě vlastního uvážení. Pořadatel může za tímto účelem zřídit odbornou porotu 3 (tří) osob dle své volby.
 3. Pořadatel dále provede výběr Soutěžících, kteří se umístili na 3., 2. a následně 1. místě (dále jako „Výherci“).
 4. Pořadatel zašle Výhercům oznámení o výběru jejich fotografií prostřednictvím soukromých zpráv přes platformu Instagram a instagramové profily Výherců veřejně označí na svém profilu platformě Instagram.

 

VÝHRY

 1. Výhrami v Soutěži jsou:

1. místo – mísa na ovoce (dále jako „Výhra 1“)
2. místo – karafa na víno (dále jako „Výhra 2“)
3. místo – sada skleniček na bílé víno (dále jako „Výhra 3“), (dále též společně jako „Výhry“)

 1. Výherci se přijetím Výher zavazují poskytnout Pořadateli nezbytnou součinnost k převzetí Výher. Pořadatel nenese odpovědnost za to, pokud tato součinnost nebude Výherci poskytnuta, a nedojde tak z tohoto důvodu k převzetí Výher Výherci.
 2. Pokud jednotliví Výherci z jakéhokoliv důvodu odmítnou převzít Výhry, nebo ztratí nárok na Výhry dle těchto Pravidel.

 

PRÁVA A POVINNOSTI VÝHERCŮ

 1. Výherci jsou povinni poskytnout Pořadateli veškerou součinnost dle pokynů Pořadatele, zejména spolupracovat dle pokynů Pořadatele při předání Výher.
 2. Výherci nesmí Výhry před jejich převzetím žádným způsobem převádět, nabízet jejich postoupení a odprodej práva na Výhru. Výherci jsou oprávněni s Výhrami, které si převezmou od Pořadatele, a přejdou tak do vlastnictví Výherců, nakládat dle svého uvážení.
 3. Pořadatel je oprávněn umístit audiovizuální záznam a fotodokumentaci z předání Výher na své webové stránky a Sociální sítě.
 4. Následkem porušení povinnosti dle odst. 1. a 2. tohoto článku těchto Pravidel je Pořadatel oprávněn žádat od Výherců vrácení Výher, případně úhradu hodnoty Výher, není-li z objektivních důvodů možné Výhry vrátit. Výhercům také zaniká nárok na Výhry.
 5. Zapojením do Soutěže se všichni Soutěžící zavazují dodržovat tato Pravidla a zároveň potvrzují, že tato Pravidla splňují a že se s nimi seznámili.

 

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv Výhry změnit, a to z provozních důvodů.
 2. Pořadatel Soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla Soutěže vč. doby jejího trvání či Soutěž předčasně ukončit, nebo bez jakékoliv náhrady zrušit, a to v průběhu trvání Soutěže. Pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků vydaných Pořadatelem a zveřejněných stejným způsobem jako Pravidla.
 3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o Výhrách.
 4. Tato Pravidla jsou uložena u Pořadatele a uveřejněna na internetové adrese https://stopka.cz/cs/soutezte-s-armani-casa/
 5. Do Soutěže nebudou zařazeni Soutěžící nesplňující tato Pravidla.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení všech účastí v Soutěži, zejména z hlediska splnění všech podmínek pro účast v Soutěži.
 7. Soutěžící bere na vědomí, že účast v Soutěži nezakládá jakákoliv jiná práva a povinnosti než ta uvedená v těchto Pravidlech.
 8. Soutěžící bere na vědomí, že na účast v Soutěži ani na Výhry není jakýkoliv právní nárok.

 

V Praze dne 30. ledna 2020

Co vás zajímá.

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám rádi ozveme.

Načítám... An error has occurred, please try again.